هدف اصلی آژانس برای تحقیقات و کیفیت مراقبت های بهداشتی چیست؟


پاسخ 1:

من عنوان را به ارزش خود می گرفتم و می گفتم که هدف آن ارتقا of سلامت انسان از طریق یافتن روش های مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا از طریق تحقیق است. "کیفیت" در عنوان ممکن است به این معنی باشد که ارتباطی با ارزیابی یا تنظیم کیفیت روش ها و روش ها در مراقبت های بهداشتی دارد. چرا آژانس را در اینترنت جستجو نمی کنید و به بیانیه ماموریت یا معادل آن نگاه نمی کنید.


fariborzbaghai.org © 2021