شغلی در یک جمله


پاسخ 1:

پاسخی که هم دمدمی مزاج و هم واقع بینانه است: "ایمنی و بهداشت شغلی برای حفظ بهتر سر ، اندام و سایر اعضای بدن کارگران مهم است."

جمله در نظر گرفته شده ممکن است بیشتر شبیه این باشد: "ایمنی و بهداشت شغلی برای بهبود رفاه و تولید مهم است."پاسخ 2:

"ایمنی و بهداشت شغلی برای بهبود محیط کار و رفاه / بهداشت / وضعیت پزشکی (کارمندان / کارگران) مهم است.

گزینه های دیگری مانند این موارد وجود دارد: ”ایمنی و بهداشت شغلی برای بهبود رفاه و صرفه جویی در هزینه مهم است.


fariborzbaghai.org © 2021